بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان لرستان

هدف

تاریخ چاپ: 1398/04/05 - 22:39
تاریخ ایجاد مطلب: 1390/12/01 - 04:00
کد: 7
1-    حفاظت و مديريت بافت و کالبدي روستا .
2-    ساماندهي هسته کهن و واجد ارزش روستا در رابطه با سکونت و توليد .
3-    حفاظت از ارزشهاي فرهنگي تاريخي و کالبدي فضاهي معماري و منظر روستايي و معرفي ارزشها از سطح روستا تا سطح ملي و فراملي .
4-    ايجاد زمينه توسعه گردشگري و بهره مندي روستا از عوايد حاصل از جذب و توجه به جمعيت گردشگر .
5-    هدايت توسعه کالبدي روستا بصورت موزون و همگن با محيط .
6-    فراهم نمودن زمينه توسعه و عمران کالبدي فضايي روستا با توجه به شرايط و امکانات و محدوديت هاي موجود .
7-    کمک به تأمين و توزيع عادلانه و امکانات و خدمات رفاهي و زير ساختي و رو ساختي .