بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان لرستان

فرآيند تغيير کاربري

تاریخ چاپ: 1399/12/11 - 19:10
تاریخ ایجاد مطلب: 1390/12/01 - 03:50
کد: 4

الف : رسيدگي به تقاضاي تغيير کاربري در صورتي امکان پذير خود دهد بود که زمين  مورد نظر در داخل محدوده قانوني روستا واقع شده باشد و از زمان تصويب طرح در کارگروه ذيربط حداقل 18 ماه گذشته باشد.

تبصره : در موارد استثنايي ناشي از اضطرارهاي فني و غير فني و بنا به پيشنهاد معاون عمران روستايي بنياد مسکن استان و تأييد و مدير کل استان مدت زمان مذکور مي خواند کاهش يابد ، ضروري است بنياد استان نسبت به استعلام دستگاههاي اجرايي متولي کاربريهاي خدماتي ( آموزشي درماني ورزشي و ... ) اقدام لازم بعمل آورد . حداکثر مهلت زمان لازم جهت ارائه پاسخ استعلام مبني بر اعلام نياز و يا اعلام عدم نياز  به زمين مذکور يک ماه از تاريخ نامه بنياد استان خواهد بود . عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله اعلام عدم نياز تلقي شده و موضوع تغيير کاربري  پس از مهلت مذکور در دستور کار  کارگروه قرار خواهد گرفت .

 

1-   در بافت و ثبت درخواست تغيير کاربري و متقاضي کا الزاماً بايد تأييد شوراي اسلامي يا دهيار و بخشداري محل را دارا باشد بديهي است درخواستهايي که در بنياد شهرستان به استان ثبت نگرديده باشند قابل رسيدگي نخواهد بود.  

 

2-    ارائه کروکي زمين با ذکر دقيق ابعاد و مساحتدر مقياس استاندارد ( 200 : 1  الي  500 :  1  )

3-    مشخص نمودن دقيق موقعيت زمين بر روي نقشه طرح هادي با ذکر دقيق جهات اربعه و مساحت ملک

4-   ارائه اسناد مثبته دال بر مالکيت زمين مورد نظر توسط متقاضي که به تأييد مشترک شوراي اسلامي با دهياري و بخشداري محل رسيده باشد.

5-    اعلام مکتوب نظر کارشناسي شعبه پس از بازديد از محل مورد تقاضا الزامي است.

6-   در صورت تأييد نياز به ضرورت افزايش محدوده روستا با ضرورت توافق با مالک يا مالکين زمين مورد نظر الزامي مي باشد. همچنين ضروري است جهت تعيين کاربري زمين مورد نظر توسط مشاور طرح يا بنياد اقدام لازم بعمل آمده و موضوع افزايش محدوده و تعيين کاربري اراضي مذکور جهت تصويب مرجع استصوابي ارائه و پس از تصويب اقدامات اجراي بعمل آيد .

7-   پس از تأييد تغيير کاربري يا افزايش محدوده در روستا توسط مرجع ذيربط استاني ، ضروري است تغييرات ايجاد شده در نقشه طرح هادي مصوب اعمال گرديده و علاو ه بر نگهداري آن در آرشيو بنياد يک نسخه در قالب فايل ( DWG ) يا نسخه چاپي به پيوست نامه بنياد به فرمانداري شهرستان مربوطه و شعبه بنياد ارسال گردد.

8-   هزينه تغيير کاربري املاک روستايي به تناسب خدمات فني ارائه شده توسط بنياد ، سالانه محاسبه توسط مدير کل بنياد مسکن استان تعيين و به واحدهاي ذيربط ابلاغ گردد.

9-   نحوه و چگونگي پرداخت حق الجلسه نمايندگان دستگاههاي عضو شرکت کننده در جلسات تغيير کاربري طرحهاي هادي و مجريان فعاليت مذکور ، از سوي معاون عمران روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي مرکز ابلاغ مي گردد .