بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان لرستان

شرايط

تاریخ چاپ: 1399/12/11 - 20:43
تاریخ ایجاد مطلب: 1390/12/01 - 05:31
کد: 20
متقاضيان مسکن مهر شهرهاي زير 25000 نفر جمعيت داراي شرايط زيرباشند:
(1فاقد مسکن :
سرپرست خانوار و افراد تت تکلف مي بايست از تاريخ 1348/1/1  فاقد زمين يا واد مسکوني بوده واز تاريخ 1357/11/22  از هيچ يک از امکانات دولتي يا امکانات دولتي يا امکانات نهادهاي عمومي غير دولتي مربوط به تاًمين مسکن شامل زمين ،واد مسکوني و يا تسهيلات يارانه اي خريد و يا ساخت واد مسکوني استفاده نکرده باشند.
(2  متاًهل يا سرپرست خانوار:
زنان خود سرپرست داراي حداقل 35  سال سن و معلولين جسمي-حرکتي داراي حداقل 20  سال سن با معرفي سازمان بهزيستي و نيز نخبگان علمي با معرفي بنياد نخبگان کشور ،بدون شرط تاًهل و سرپرست خانوار بودن ،نيز در زمره متقاضيان قرار دارند.
(3 داراي حداقل 5 سال سکونت در شهر مورد تقاضا
اين مدت براي مهجرين از کلان شهرها به يک سال کاهش يافته و براي کارمندان دولت که به استناد حکم دستگاه ذيربط منتقل مي شوند ،سابقه سکونت ملاک عمل نخواهد بود.
(4 توانايي پرداخت افساط تسهيلات بانکي مربوطه
(5 توانايي تاًمين ما به التفاوت هزينه هاي اجرايي با تسهيلات بانکي متعلقه.