بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان لرستان

اهداف طرح هادي

تاریخ چاپ: 1399/07/07 - 19:34
تاریخ ایجاد مطلب: 1390/12/01 - 03:45
کد: 2

دستيابي به ايجاد زمينه توسعه و عمران روستاها تأمين عادلانه امکانات هدايت وضعيت فيزيکي روستاها تسهيلات بهبود مسکن و خدمات محيط زيستي و عمومي بهبود کيفيت بافت روستا ايجاد تناسب منطقي بين جمعيت و عملکردهاي مختلف کنترل و نظارت بر روند توسعه کالبدي روستا ايجاد زمينه کاهش خطر سوانح طبيعي و نهايتاً ايجاد بستر لازم جهت فراهم شدن زمينه صدور سند مالکيت املاک واقع در بافت مسکوني روستا است .