بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان لرستان

تعريف

تاریخ چاپ: 1399/12/11 - 20:28
تاریخ ایجاد مطلب: 1390/12/01 - 03:39
کد: 1

تعريف : طرح هادي طرحي است که ضمن ساماندهي و اصلاح بافت موجود ، ميزان و مکان گسترش آتي و نحوه استفاده از  زمين براي عملکردهاي مختلف از قبيل مسکوني ، تجاري ، کشاورزي و تأسيسات و تجهيزات و نيازمنديهاي عمومي روستايي را بر حسب مورد در قالب مصوبات طرح هادي ساماندهي فضا و سکونتگاههاي روستايي يا طرح جامع جديدي تبديل مي نمايد.