امام حسين (عليه السلام): نياز مردم به شما از نعمتهاي خدا بر شما است، از اين نعمت افسرده و بيزار نباشيد

 
آمار بازدید
 
بازدید امروز: 131
بازدید دیروز: 622
یک هفته اخیر: 4453
کل بازدیدها: 828324

 
پیوندها
 

president.ir

بنياد مسكن انقلاب اسلامي

فراخوان دومين مسابقه عکاسي خانه روستايي


 
سایت های مرتبط
 

 
امروز
 
پنج شنبه 3 فروردين 1396
24 جمادی الثانی 1438
23 مارس 2017

 
اوقات شرعي
 

 
RSS
 
RSS

ساماندهی سراب هنام شهرستان سلسله
ساماندهی سراب هنام شهرستان سلسله
ساخت مسکن خانوارهای دارای دو عضو معلول
ساخت مسکن خانوارهای دارای دو عضو معلول

 
اخبار
 

 بنيادمسکن انقلاب اسلامي استان لرستان در نظر دارد اجراي پروژه هاي اجراي طرح هادي روستايي  ازمحل اعتبارات عمراني استاني وحوادث غيرمترقبه(ماده 12) استاني سال 1395 را  بشرح جدول ذيل وبر اساس مشخصات فني منضم به اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي به مناقصه گران واجد شرايط واگذار نمايد: لذا از  پيمانکاراني که داراي رتبه بندي تعيين صلاحيت دررشته راه و ترابري يا ساختمان (ابنيه) ثبت شده درپايگاه ساجار  مي باشند دعوت به عمل مي آيد با در نظر گرفتن کليه موارد ذيل جهت دريافت اسناد مناقصه و شرکت در مناقصه به واحد امورپيمان مراجعه نمايند.

 
1-نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان لرستان - خرم آباد-ميدان 22 بهمن- ابتداي بلوار وليعصر(عج)جنب مخابرات قائم
2-موضوع مناقصه: اجراي عمليات پروژه هاي اجراي طرح هادي در روستاهاي استان شامل:اجراي خاکبرداري ، سنگکاري ، اجراي جدول ، کانال، سنگفرش ، وهمچنين ساير آيتمهاي موردنياز هدايت آبهاي سطحي روستا براساس برآوردمقاديرکار،نقشه هاو مشخصات فني اجرايي منضم به اسناد مناقصه.
3-زمان و محل دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 روز چهار شنبه مورخ 04/12/95 الي ساعت14روز يکشنبه مورخ 08/12/95 در محل واحد امورقراردادها  بنياد مسکن انقلاب اسلامي لرستان
4-مهلت قبول پيشنهادها مناقصه گران : از ساعت 8 روز دو شنبه مورخ 09/12/95 الي ساعت14روزچهارشنبه مورخ 18/12/95
5-تضمين شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي از بانکهاي استان لرستان با مدت اعتبار اوليه 3 ماه از تاريخ آخرين مهلت تسليم پيشنهادمناقصه (قابل تمديد براي يک دوره سه ماه ديگر)
6-مدت اعتبار پيشنهاد ها: از آخرين روز مهلت تحويل پيشنهادات به مدت سه ماه (قابل تمديد براي يک دوره سه ماه ديگر) معتبر باشد.
7-محل تحويل پاکات مناقصه گران : اداره حراست بنيادمسکن انقلاب اسلامي استان لرستان
8-تاريخ بازگشايي پاکات ساعت 9 روز شنبه مورخ 21/12/95 شهرستانهاي ازنا-اليگودرز-بروجرد-دورود-خرم آباد و ساعت 9 روز يکشنبه مورخ 22/12/95 شهرستانهاي پلدختر-چگني-کوهدشت-رومشکان -دلفان
9-رعايت بخشنامه شماره 30593/94 مورخ 05/03/94 و نيزدستورالعمل شماره 69432 مورخ 30/04/94 سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور درخصوص معتبربودن نام شرکت درپايگاه ساجار و داشتن ظرفيت آزاد(تعدادي و ريالي )دررشته مربوطه الزامي است
10- اطلاعات مناقصه در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات کشور http://iets.mporg.ir و سايت بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان لرستان www.bm-lorestan.ir نيز قابل دسترسي مي باشد .
11-در صورتي كه حداقل قيمت پيشنهادي بيش از ده درصد از برآورد به هنگام شده كمتر يا بيشتر باشد، كميسيون مناقصه ، حداقل قيمت پيشنهادي را جهت اعلام نظر به كميته فني ـ بازرگاني  براي تعيين صحت مباني قيمت، توجيه‌پذيري آن ارجاع و در صورت تاييد صحت مباني قيمت و توجيه‌پذيري آن جهت تصميم گيري نهايي به شوراي فني استان ارسال مي نمايد.
12- زمان انعقاد قرارداد : حداکثر بمدت 7 روز پس اعلام نتايج مناقصه
ادامه...
تاریخ ایجاد:09:40-05/12/1395 ، توسط:مدير سايت ، تعداد بازدید:144

 بنيادمسکن انقلاب اسلامي استان لرستان در نظر دارد اجراي عمليات آسفالت پروژه هاي اجراي طرح هادي روستايي  ازمحل اعتبارات موضوع بند(ه) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395را  بشرح جدول ذيل وبر اساس مشخصات فني منضم به اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي به مناقصه گران واجد شرايط واگذار نمايد: لذا از  پيمانکاراني که داراي رتبه بندي تعيين صلاحيت دررشته راه و ترابري ثبت شده درپايگاه ساجار  مي باشند دعوت به عمل مي آيد با در نظر گرفتن کليه موارد ذيل جهت دريافت اسناد مناقصه و شرکت در مناقصه به واحد امورپيمان مراجعه نمايند.

1-نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان لرستان - خرم آباد-ميدان 22 بهمن- ابتداي بلوار وليعصر(عج)جنب مخابرات قائم
2-موضوع مناقصه: اجراي عمليات آسفالت پروژه هاي اجراي طرح هادي در روستاهاي استان شامل: تهيه وحمل وپخش وتراکم آسفالت بيندرو پريمکت (mc)
3-زمان و محل دريافت اسناد مناقصه: از ساعت 8 روز چهار شنبه مورخ 04/12/95 الي ساعت14روز يکشنبه مورخ 08/12/95 در محل واحد امورقراردادها  بنياد مسکن انقلاب اسلامي لرستان 4-محل تحويل پاکات مناقصه گران : اداره حراست بنيادمسکن استان لرستان
5-مهلت قبول پيشنهادها  مناقصه گران : از ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 09/12/95 الي ساعت14روز چهار شنبه مورخ 18/12/95       6-تاريخ بازگشايي پاکات ساعت 9 روز پنجشنبه مورخ 19/12/95 
7-تضمين شرکت در مناقصه : ضمانتنامه بانكي از بانکهاي استان لرستان با مدت اعتبار اوليه 3 ماه از تاريخ آخرين مهلت تسليم پيشنهادمناقصه (قابل تمديد براي يک دوره سه ماه ديگر)
8-مدت اعتبار پيشنهاد ها: از آخرين روز مهلت تحويل پيشنهادات به مدت سه ماه (قابل تمديد براي يک دوره سه ماه ديگر) معتبر باشد.
9-رعايت بخشنامه شماره 30593/94 مورخ 05/03/94 و نيزدستورالعمل شماره 69432 مورخ 30/04/94 سازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور درخصوص معتبربودن نام شرکت درپايگاه ساجار و داشتن ظرفيت آزاد(تعدادي و ريالي )دررشته مربوطه الزامي است
10- اطلاعات مناقصه در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات کشور http://iets.mporg.ir و سايت بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان لرستان www.bm-lorestan.ir نيز قابل دسترسي مي باشد .
11-در صورتي كه حداقل قيمت پيشنهادي بيش از ده درصد از برآورد به هنگام شده كمتر يا بيشتر باشد، كميسيون مناقصه ، حداقل قيمت پيشنهادي را جهت اعلام نظر به كميته فني ـ بازرگاني  براي تعيين صحت مباني قيمت، توجيه‌پذيري آن ارجاع و در صورت تاييد صحت مباني قيمت و توجيه‌پذيري آن جهت تصميم گيري نهايي به شوراي فني استان ارسال مي نمايد.
12-پرداخت کارکرد پيمانکار ان (شامل تهيه ، حمل ،پخش و تراکم آسفالت و MC) بصورت  محاسبه ارزش ريالي آسفالت ومعادل سازي آن باقير برمبناي قيمت  روز بورس انجام مي گيرد.
13-معادل ريالي تهيه ،حمل و پخش و تراکم آسفالت و MC حواله قير با استناد به قيمت روز ((اخذ شده از بورس)) در قبال تسليم ضمانت نامه بانکي به  مبلغ2/1 ارزش ريالي حواله مذکور جهت شرکت صادر مي گردد.
14- زمان انعقاد قرارداد : حداکثر بمدت 7 روز پس اعلام نتايج مناقصه      
 
ادامه...
تاریخ ایجاد:09:37-05/12/1395 ، توسط:مدير سايت ، تعداد بازدید:89

 طي تفاهم‌نامه‌اي بين بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس لرستان و بنياد مسکن انقلاب اسلامي رسماً کار ديجيتالي کردن و مستندسازي آثار و اسناد بمباران‌هاي استان لرستان آغاز شد.

اين اسناد شامل بيش از 200هزار برگ، مربوط به روند رسيدگي بازسازي منازل مسکوني و واحدهاي تجاري آسيب‌ديده از بمباران رژيم بعث عراق است که توسط بنياد مسکن انقلاب اسلامي از سال 1359 تا سال 1367 مورد ارزيابي و تأمين خسارت قرارگرفته است.
مهندس خاکي پور-مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي در ديدار با سرهنگ يداله دل آرام-مديرکل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس لرستان ضمن تشريح روند مستندسازي و ديجيتالي کردن اسناد مذکور اظهار داشت: اين اسناد نشان‌دهنده ميزان خسارت‌هاي وارده به استان لرستان به‌عنوان دومين استان آسيب‌ديده از جنگ تحميلي و همچنين سند افتخار بنياد مسکن انقلاب اسلامي در زمينه خدمت‌رساني و بازسازي مناطق آسيب‌ديده از جنگ است.  سرهنگ يداله دل آرام نيز بابيان خاطراتي از هشت سال دفاع مقدس به نقش بنياد مسکن در کمک به بازسازي و دلگرم نمودن مردم اشاره کرد و بيان داشت: عملکرد بنياد مسکن در سال‌هاي جنگ درخشان بود و خاطره فعاليت‌ها جهادي اين نهاد انقلابي همواره در يادها مي‌ماند. وي در ادامه بيان داشت: ديجيتال‌سازي اسناد دفاع مقدس که توسط بنياد مسکن در جريان است باعث مي‌شود تا اين خدمات در حافظه تاريخ کشور ماندگار گردد.
لازم به ذکر است محتواي اين آثار در اختيار پژوهشگران و مرکز فرهنگي دفاع مقدس استان لرستان قرار مي‌گيرد.
ادامه...
تاریخ ایجاد:10:25-27/11/1395 ، توسط:مدير سايت ، تعداد بازدید:120

بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان لرستان در نظر دارد به‌منظور تکميل نيروي انساني موردنياز خود از بين افراد واجد شرايط نسبت به استخدام يک نفر کارشناس به شرح ذيل اقدام نمايد .

رديف

نوع شغل

تعداد

جنس

مقطع تحصيلي

رشته تحصيلي

سن

1

کارشناس حقوقي

1نفر

مرد

کارشناسي کارشناسي ارشد

حقوق

کليه گرايش‌ها

کارشناسي 30 سال تمام کارشناسي ارشد 32 سال

 مهلت ثبت نام تا 28 بهمن تمديد شد

ادامه...
تاریخ ایجاد:16:40-21/11/1395 ، توسط:مدير سايت ، تعداد بازدید:2345

 طرح هادي روستاي دارياب شهرستان دورود با حضور کيانپور- نماينده مردم دورود و ازنا در مجلس شوراي اسلامي، ماشاءاله نعمتي- فرماندار دورود، هادي جعفري- معاون عمران روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي، دالوند-مدير بنياد مسکن شهرستان دورود، بخشدار مرکزي و جمعي از مسئولين شهرستان به بهره برداري رسيد.

در آئين افتتاح اين پروژه مهندس جعفري با اشاره به فعاليت هاي صورت گرفته در اين روستا بيان داشت: اجراي طرح هادي اين روستا شامل بيش از 37000مترمربع زيرسازي معابر، 29500مترمربع آسفالت معابر از محل قير رايگان، 3500متربع پياده روسازي بتني، 1200مترمربع جدول گذاري و احداث 32دهانه پل فلزي در روستا مي باشد.
در ادامه ابوالحسني بخشدار بخش مرکزي شهرستان دورود از همکاري و مساعدت مردم در اجراي اين طرح تشکر کرد و افزود: با همکاري اهالي ديوار 15 ساختمان که قسمتي از معابر روستا را اشغال کرده بود تخريب و عقب‌نشيني شد. وي افزود: از مديريت و کارکنان بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان که در همه حال ياور روستائيان و بهترين همکاران ما در زمينه توسعه روستاها هستند نهايت تشکر و قدرداني را دارم.
 
ادامه...
تاریخ ایجاد:16:16-21/11/1395 ، توسط:مدير سايت ، تعداد بازدید:132

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 
 
منوی اصلی
 
 
 
دریافت فیش حقوقی
 
 
 
پربازديدترين مطالب
 
 
 
جديدترين مطالب
 
 
 
اولين همايش اخلاق مهندسي ويژه ناظرين روستايي استان لرستان
 
اولين همايش اخلاق مهندسي ويژه ناظرين روستايي استان لرستان
 
 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان می‌باشد.